Szkoła Języków Obcych LEKTOR

Polityka prywatności

Polityka prywatności lektor-school.com.pl

Niniejsza polityka prywatności określa zasady dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies. Powstała w celu przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z prawem, w sposób przejrzysty i rzetelny. Dane osobowe gromadzimy w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Zbieramy wyłącznie te dane, które są niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Definicje

Administrator – Kararzyna Roksandić, ul. Rostworowskiego 30, NIP: 954-180-73-39.

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Pliki cookies – pliki zapisywane na komputerze użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach. Pliki cookies mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną.

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strona – strona internetowa pod adresem www.lektor-school.com.pl

Użytkownik – podmiot korzystający ze strony i usług lektor-school.com.pl.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nim skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Roksandić prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Języków Obcych LEKTOR Katarzyna Roksandić NIP: 954-180-73-39, REGON: 368037446.

Kontakt z administratorem jest możliwy listownie na wyżej wymieniony adres oraz poprzez e-mail: lektor@lektor-school.com.pl

Na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody na ich przetwarzanie poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie WWW (art. 6, pkt. 1 RODO) oraz w przypadku, kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania miedzy nami umowy (art. 6, pkt. 2 RODO).

Jako użytkownik masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 • sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO),
 • bycia zapomnianym – usunięcia swoich danych (zgodnie z art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO),
 • otrzymania informacji od administratora o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem użytkownika (zgodnie z art. 19 RODO),
 • przenoszenia swoich danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu (zgodnie art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO),
 • wniesienia skargi do prezesa UODO,
 • otrzymania informacji od administratora o naruszeniu ochrony danych osobowych mogące spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych (zgodnie z art. 34 RODO),
 • w przypadku żądania na podstawie art. 15-21 RODO mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielić informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem.

Jakie dane przetwarzam i w jakim celu?

W zależności od świadczonej usługi oraz celu przetwarzania prosimy o podanie różnych danych. Zawsze jedynie tych, które są niezbędne do realizacji naszych usług (zgodnie art. 6 RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane dane
kontakt poprzez formularzimię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
ocena poziomu językowegoimię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wiek, miejsce edukacji
zapis na zajęciaimię, nazwisko, numer telefonu, adres email, wiek, miejsce edukacji

Komu powierzam Twoje dane osobowe?

home.pl S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP 852-21-03-252, KRS 0000431335, REGON 811158242 – podmiot dostarczający usług hostingowych, przechowujący dane na polskich serwerach.

W jaki sposób zabezpieczam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są chronione przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem poprzez:

 • stosowanie oprogramowania antywirusowego oraz zabezpieczeń typu firewall,
 • dostęp do Twoich danych jedynie osób do tego upoważnionych,
 • stosowanie protokołu sieciowego SSL Let’s Encrypt do bezpiecznych połączeń.

Informacje o zabezpieczeniach stosowanych przez podmioty, którym powierzamy dane dostępne są pod adresami:

Czy wykorzystuję pliki cookies?

Tak. Przechowywane na Twoim komputerze pliki cookies wykorzystujemy w celach statystycznych. Zakres przechowywanych przez nas plików cookies – łącznie z całkowitym ich zablokowaniem – możesz kontrolować poprzez odpowiednią konfigurację Twojej przeglądarki internetowej.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • W celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań marketingowych – wykorzystuję piksel Facebooka. Jest to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników na stronie.
 • Nie korzystam z automatyzacji w postaci profilowania.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skorzystać z dostępnych na stronie formularzy.