Poniżej lista najpopularniejszych certyfikatów językowych, z języków, których nauczamy:

Język angielski

 • First Certificate in English (FCE, a od 2015r. First), Certificate in Advanced English (CAE, a od 2015r. Advanced) oraz Certificate of Proficiency in English (CPE) organizowane przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) organizowane przez Educational Testing Service, Princeton, USA
 • Business English Certificate, na trzech poziomach Preliminary, Vantage i Higher, dotyczące języka biznesowego, organizowane przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate
 • London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) (4 poziomy) – bezterminowy certyfikat biznesowy
 • International English Language Testing System (IELTS), w dwóch odmianach: Academic oraz General Training, organizowane przez konsorcjum British Council, University of Cambridge ESOL oraz IDP Education Australia.

Język niemiecki

 • Organizowane przez Goethe-Institut oraz Österreichisches Institut – Zertifikat Deutsch (ZD)
 • Organizowane przez Goethe-Institut – Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) oraz Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
 • Organizowane przez Goethe-Institut i Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer – Prüfung für Wirtschaftsdeutsch (PWD)
 • Organizowane przez Österreichisches Institut – Mittelstufe (ÖSD)

 Język francuski

 • DELF – na czterech poziomach (A1, A2, B1, B2), DALF – na dwóch poziomach (C1, C2), organizowane od 1984 dla francuskiego MEN przez Commission nationale du DELF/DALF(Sèvres, Francja)[1]

Język włoski

 • Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS), Uniwersytet w Sienie
 • Certificato di Lingua Italiana (CELI), Uniwersytet w Perugii

Język hiszpański

 • Organizowane przez Instytut Cervantesa Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE – dawniej na trzech poziomach: Inicial, Intermedio, Superior, aktualnie na sześciu - odpowiadających poziomom biegłości językowej przyjętych przez Radę Europy)

Język rosyjski

 • PURJ – Porogovyj uroveń, Russkij jazyk, organizowany przez Instytut Puszkina

Język polski jako obcy

Od niedawna również Polska wydaje świadectwa znajomości języka polskiego. Egzaminy przeprowadzane są przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Egzaminy certyfikatowe przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania:

 • podstawowym
 • średnim ogólnym
 • zaawansowanym.