POZIOMY BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ RADY EUROPY

SKALA OGÓLNA WEDŁUG CEF (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK)

 

Poziom podstawowy

 

Użytkownik początkujący

A1

 

Użytkownik rozumie i stosuje wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych codziennych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać pytania dotyczące - np. miejsca zamieszkania, znajomych, posiadanych rzeczy, etc. - może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy.

 

A2

 

Użytkownik rozumie pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, informacje o zakupach, najbliższym otoczeniu, pracy). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany, typowy temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje pochodzenie i wykształcenie, bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi codziennymi potrzebami.

 

Poziom samodzielności

 

Użytkownik samodzielny

B1

 

Użytkownik rozumie zasadnicze punkty rozmowy, gdy język jest jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi spójnie i prosto wypowiedzieć się ustnie i pisemnie nal,kkk,pi;lkhjfvsxdnn.,jhmoujyh,m tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opisać wydarzenie, doświadczenie, przeżycie, marzenie lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak też przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące swoich opinii, planów, projektów lub pomysłów.

 

B2

 

Użytkownik rozumie zasadnicze aspekty problemów konkretnych i abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rodzimym użytkownikiem języka wolna jest od napięć u którejkolwiek ze stron. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię w dyskusji, rozważając wady i zalety proponowanych wyborów.

 

Poziom biegłości

 

Użytkownik zaawansowany

C1

 

Użytkownik rozumie szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i płynnie nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym, towarzyskim lub w czasie studiów. Potrafi budować jasne i szczegółowe wypowiedzi na tematy złożone, o wyraźnej strukturze, sprawnie posługując się regułami organizacji dyskursu, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

 

C2

 

Użytkownik rozumie bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty, argumenty, tezy i wyjaśnienia z różnych źródeł pisemnych i ustnych, streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe nawet w wypowiedziach o bardziej złożonej tematyce.

 

 

 

POZIOMY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH STOSOWANE W „LEKTORZE”

OPARTE NA POZIOMACH BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ RADY EUROPY

 

MŁODZIEŻ I DROROŚLI

W przypadku młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych przyjmuje się, że jeden poziom oznacza realizację 120 godzin lekcyjnych nauki w roku szkolnym, czyli że zajęcia odbywają się w wymiarze czterech godzin lekcyjnych w tygodniu (najczęściej 2 razy po 100 minut).

Numer poziomu

Oznaczenie poziom wg skali Rady Europy

Nazwa poziomu używana w LEKTORZE

Możliwa ilość semestrów (lat)

Poziom 1

A 1

PODSTAWOWY

2 semestry

(1 rok)

Poziom 2

A 2

NIŻEJ-ZAAWANSOWANY

 

2 semestry

(1 rok)

Poziom 3

B 1

ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY

Na tym poziomie znajduje się certyfikat niemiecki ZD

2 semestry

(1 rok)

Poziom 4

B 1+

ZAAWANSOWANY

(np. w jęz. ang. pre-FCE, poziom tuż „przed-certyfikatowy”)

2 semestry

(1 rok)

Poziom 5

B 2

 

I POZIOM CERTYFIKATOWY

Np. FCE z angielskiego, B2 z rosyjskiego

2 semestry

(1 rok)

Poziom 6

C 1

II POZIOM CERTYFIKATOWY Np. CAE z angielskiego, ZMP z niemieckiego

2-4 semestry

(1-2 lata)

Poziom 7

C 2

III POZIOM CERTYFIKATOWY Np. CPE z angielskiego

2-4 semestry

(1-2 lata)

 

DZIECI

W przypadku dzieci rozpoczynających naukę w wieku przedszkolnym lub 7 lat nauka na początkowych poziomach odbywa się mniej intensywnie tzn. w roku szkolnym realizowana jest mniejsza liczba godzin lekcyjnych (do 7-go roku życia – ok. 30 godzin, 7-12 lat – ok. 60 godzin, 13-15 lat – ok. 90 godzin, a na poziomach certyfikatowych – ok. 120 godzin). Możliwe są również i inne konfiguracje godzin i wieku dziecka rozpoczynającego naukę. Stąd też w ostatniej kolumnie podajemy przedziały liczby semestrów i lat nauki na danym poziomie.

Numer poziomu

Oznaczenie poziom wg skali Rady Europy

Nazwa poziomu używana w LEKTORZE

Możliwa ilość semestrów (lat)

Poziom 1

A 1

PODSTAWOWY

2-6 semestry

(1-3 lata)

Poziom 2

A 1+

PODSTAWOWY PLUS („poziom dla dzieci”, z reguły nie dotyczy młodzieży i dorosłych)

2-3 semestry

(1-1,5 roku)

Poziom 3

A 2

NIŻEJ-ZAAWANSOWANY

 

2-4 semestry

(1-2 lata)

Poziom 3+

A 2/B1

UWAGA!!! NA POGRANICZU A2 i B1 znajduje się poziom MATURY PODSTAWOWEJ

Poziom A2/B1 poszerzony o materiały przygotowujące do MATURY PODSTAWOWEJ

Poziom 4

B 1

ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY

Na tym poziomie znajduje się certyfikat niemiecki ZD

2-3 semestry

(1-1,5 roku)

Poziom 5

B 1+

ZAAWANSOWANY

(np. w jęz. ang. pre-FCE, poziom tuż „przed-certyfikatowy”)

2-3 semestry

(1-1,5 roku)

Poziom 6

B 2

 

I POZIOM CERTYFIKATOWY

Np. FCE z angielskiego, B2 z rosyjskiego

2-3 semestry

(1-1,5 roku)

Poziom 6+

B 2+

 

 

Tak określa się poziom MATURY ROZSZERZONEJ

Poziom B2 poszerzony o materiały przygotowujące do MATURY ROZSZERZONEJ

Poziom 7

C 1

II POZIOM CERTYFIKATOWY Np. CAE z angielskiego, ZMP z niemieckiego

2-4 semestry

(1-2 lata)

Poziom 8

C 2

III POZIOM CERTYFIKATOWY Np. CPE z angielskiego

2-4 semestry

(1-2 lata)